Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Klid a mír
Hledat
Navigace: www.dream.wobo.cz > Články > Duchovní stav země k 3.3.2011

Duchovní stav země k 3.3.2011

Duchovní stav Země k 3.3.2011

Mnohé události otřásají zeměmi a národy. Mnohé události také ještě teprve přijdou, neboť po dlouhé zimě se ohlašuje jaro světů!

Nové proudy sil rozlamují staré ledové příkrovy a jednotlivé kry jsou odplavovány navždy do minulosti.

Úlek mnohých střídá se někde s euforií, jinde pak s údivem nad tím, co vše se děje.

Avšak, žel, jako vždy je lidmi převážně pozorováno jen vnější dění. To, co je na první pohled skryto pozemským očím, je z velké části opět přehlíženo, nevnímáno. Přitom je to to nejdůležitější ze všeho. Správné vnímání skrytých souvislostí mnohých událostí mělo by vést k pochopení, že jakýkoliv děj na Zemi, pomáhající k osvobození lidí ze svírajících pout nehybnosti, na prvním místě nabádá k probuzení toho lepšího, a to jak v jednotlivcích, tak i v celém lidstvu. Bez tohoto posunu, jak již ukázaly kupříkladu události před více než dvěma desetiletími ve východní Evropě, či také před pěti desetiletími tamtéž, nebo dokonce před šedesáti pěti roky na celém světě, tehdejší osvobození mnohých lidí od svírajících forem úpadku myšlenkové strnulosti a bezcitnosti, samo o sobě osvobození nepřinese nikdy trvalý vzestup lidské společnosti, pokud se současně v každém člověku neprobudí opravdová touha žít čistěji, žít tak, aby byla naplňována veliká slova: „Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim.“

V těchto slovech je obsaženo nejen odpuštění, smazání všeho minulého, ale také je v nich obsažen příslib nasazení všech sil k tomu, aby lidé ve svých způsobech života navždy opustili vše špatné a nízké.

Ušlechtilost a vznešenost v jednání a v myšlení jsou jedinou správnou cestou v navázání na účinek právě působících osvobozujících změn.

Jestliže toto lidé nepochopí, bude tak opět v tento čas promarněna milost velikých pomocí ze Světla, které se v současné době sklánějí k Zemi!

Nevyužití těchto pomocí je vždy zákonitě provázeno jen následným násilím či zrychleným hodnotovým úpadkem, jehož ovocem je nakonec jedině opětné prožívání bezvýchodnosti, marnosti a duševního utrpení jednotlivců i celé společnosti.
Při nevyužití sil Světla pak opět vše zapadne jen ještě více do bažiny zmatku a povrchní ztřeštěnosti!

Zcela nádherným způsobem mohly by přitom být nyní využity pomoci proudící k Zemi k probuzení a povznesení života na všech místech všemi lidmi. Pomoci budou proudit jen krátký čas, neboť z výšin Stvoření je vždy dáváno tolik, kolik si lidé ve svém vnitřním volání po pomoci vyprosí. Prosby mnoha lidí vyvolaly nynější posun událostí.

Překvapení z neočekávaného průlomu, provázejícího nynější události, musí být tedy co nejrychleji propojeno s dalším posunem k osobnímu čistšímu, zodpovědnějšímu způsobu života, jehož projevem jsou právě viditelné a
srozumitelné projevy - ušlechtilost, velikost a vznešenost, jež se mají stát součástí každodenního běhu lidské společnosti jako něco přirozeného, neoddělitelného.

Dokážeme využít tím správným způsobem přílivy pomáhajících proudů, které nyní na krátký čas viditelně prolomily část příkrovu strnulosti, která svírá myšlenkový svět, obklopující Zemi?

Dokážeme využít tím nejsprávnějším způsobem ve vlastní proměně duchovního pokroku světlé nitky, které se v tento čas sklonily k Zemi, aby svým tlakem pozvedly vše to, co ještě vroucně zatoužilo před nějakým časem po pomoci a změně k lepšímu?
Takový, jaký bude život na Zemi za několik měsíců, ukáže pak zpětně to, jaký je náš nynější skutečný duchovní stav.

Odpověď na tuto otázku bude potom tedy stejně tak jasná a zřejmá, jako je kupříkladu každému zřejmý a srozumitelný pohyb toku řeky. O kus dále po proudu se přece nakonec vždy jasně ukáže, co bylo do toku vod vypuštěno výše.

Již za nedlouhou dobu se tedy ukáže, jak jsme dokázali každý sám za sebe ve své vlastní ušlechtilosti a čistotě využít k pokroku nynějších pomáhajících sil, působících ve Vůli Světla.

Duchovní stav lidstva ukáže se pak zcela zřetelně v událostech, které nyní, po krátkém čase překvapivého rozlomení jedné části příkrovu strnulosti a dogmatičnosti v myšlenkovém světě, zrodí následně ovoce z toho, co je nyní právě každým z nás zaséváno.

Bude to pokrok, vzestup, nebo nízkost a úpadek?

Bude to mír a vzestup, nebo násilí a útisk?

Kormidlo, určující směr, drží každý z nás lidí ve svých rukou!

Nyní formují se děje, které přijdou již brzy, za krátkou dobu, aby se pak s neústupnou samozřejmostí staly součástí naší nadcházející přítomnosti.


Březen 2011

Dnešní a zítřejší den jsou posledními z únorových dnů. Mnohé se změnilo oproti poslednímu vzkazu. Jsou zde vyšší energie, které čistí vše, co jim „přijde do cesty“. Mnozí tyto nápory nezvládají, neboť rychlost s jakou by měli řešit své problémy, je až neskutečná. Proto se vyskytuje velké množství rozsáhlých zdravotních problémů, které v tomto čase přicházejí čím dál častěji. Vše začíná velice zvolna, avšak poté náhle přijde kolaps. To, co se děje, bychom mohli přirovnat k očistě těla i ducha, avšak souvisí to hlavně se změnami na Zemi, kterým se vy lidé musíte přizpůsobit, abyste spolu se Zemí změnili své vibrace.

Březen přináší opět obrovské změny, dá se říci, že bude ještě silnější, neboť přinese mnohé problémy v politice zemí a také další přírodní katastrofy. Lidé budou tlačeni jak ze strany energií, tak ze strany vnějšího dění souvisejícího s minulostí. Vnitřní procesy probíhají neustále. Dochází k proměně celého těla. Mnozí stále nechápou, co jim tyto změny přinášejí a stavějí se do opozice. Není to možné, toto nelze. Lze pouze se poddat a splynout s událostmi. Někteří vyciťují mnohé události předem. Tito lidé jsou velice senzitivní a tato schopnost se bude velmi prohlubovat stejně tak jako rozvíjení dalších
schopností jako je telepatie či možnost prostupovat dimenzemi. Toto šlo dosud pouze ve spánku. Březnové dny budou velmi proměnné, nálada lidí se bude velice měnit. Mnozí si prožijí velké splíny, někteří naopak dny štěstí a radosti. To, co je nyní před vámi, je velice důležité, ale těžké z hlediska psychiky. V tomto období, březen – srpen, částečně září, budete opravdu vystaveni obrovskému
tlaku a pokud toto zvládnete, můžete se těšit na obrovskou sklizeň a odměnu. Země prodělává proměnu a vy jí můžete v tomto pomoci. Informací dostáváte velmi mnoho. Avšak v tomto období se zaměřte hlavně na sebe, na svůj vývoj, nenechte se ovlivnit tím, co kolem sebe slyšíte, neboť mnohé je jinak. Žijte ze své zkušenosti, mějte své prožitky, vnímejte sami sebe a prociťujte své úspěchy a
své neúspěchy. Nenechte se odvést sami od sebe. Svůj vnitřní zrak upínejte na vše kolem, kde potřebujete znát odpověď, ptejte se sami sebe, žádejte své vyšší já, buďte ve svém středu a žijte tady a teď. Toto je rada pro vaše životy v tomto období. Vaše životy se mění a již nikdy nebudou stejné. Vaše duše vás volá a žádá vás o spolupráci. Nebojte se života a staňte se láskou. Ámen.

 

Komentáře

[89]Bemur57Vloženo 12.11.2017 01:00

online pharmacy in australia ,

 
© dream.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma